Salgs- og leveringsbetingelser

1.1 Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Adeptas, CVR-nummer 28882122, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser og varer inden for IT til kunder.

2.1 Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af varer og serviceydelser (“Serviceydelser”) til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. Der tages i alle tilfælde forbehold for trykfejl, tastefejl og lignende i tilbud, fakturaer og anden kommunikation fra Virksomheden.

2.2 Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.1 Standard

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres teknisk- og håndværksmæssigt korrekt.

3.2 Kundens medvirken

Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne eller levere varer.

3.3 Lovgivning og standarder

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne og varer opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.1 Pris

Prisen for serviceydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser og varer senest 8 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.3 Abonnement

Abonnementer på serviceydelser eller varer betales løbende indtil abonnementet opsiges af kunden eller virksomheden. Abonnementer kan opsiges af kunden med 14 dages varsel, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Abonnementer kan opsiges af virksomheden med 1 måneds varsel, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Allerede fakturerede abonnementsperioder refunderes ikke, selvom en opsigelse måtte træde i kraft inden pågældende abonnementsperiodes udløb. Det er altid kundens ansvar at opsige abonnementer tidsmæssigt, og med tilstrækkelig varsel.

5.1 Rente

Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser eller varer, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser eller varer, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.1 Tilbud

Virksomhedens tilbud (herunder kontrakter udsendt til underskrivelse af kunden) er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer

Kunden skal sende ordrer på serviceydelser og varer til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse og vare: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

6.3 Ordrebekræftelser

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.1 Leveringstid

Virksomheden leverer serviceydelser og varer senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2 Undersøgelse

Kunden skal undersøge alle serviceydelser og varer ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

7.3 Returret og refundering

Kunden kan returnere en vare for refundering op til 5 dage efter leveringstidspunktet, såfremt der på leveringstidpunktet på varen er fejl, mangler, eller skader. Der ydes dog ikke returret på enkeltvarer der indgår som del af en samlet kontrakt eller ordre, eller en samlet serviceydelse. I tilfælde hvor enkeltvarer der indgår i en samlet kontrakt eller ordre er fejlbehæftede eller ikke stemmer overens med det bestilte, vil virksomheden øjeblikkeligt erstatte varen med en ny vare eller en vare der er i overensstemmelse med det aftalte.

8.1 Forsinket levering

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser eller varer informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser eller varer senest 3 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9.1 Garanti

Virksomheden garanterer, at serviceydelser og varer er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 6 måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 3 måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 6 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser

Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Undersøgelse

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

9.6 Ophævelse

Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser og varer end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10.1 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Ansvarsbegrænsning

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af serviceydelser og varer, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår.

10.3 Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

10.4 Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.1 Ejendomsret

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2 Licens

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne. Virksomheden beholder alle immaterielle rettigheder til alle værker, inklusiv men ikke begrænset til software, kildekode, grafik samt andre digitale værker som virksomheden udarbejder for kunden, medmindre disse rettigheder overdrages ifølge skriftlig aftale med kunden.

11.3 Krænkelse

Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers eller varers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers eller varers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12.1 Fortrolighed, videregivelse og brug

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed

Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

13.1 Gældende lov

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Sidst opdateret 15. maj 2018